Surgically proven small bowel intussusception in children: analysis of 36 cases

Bilgin

Global Mod
Global Mod
Giriş: İnvaginasyon, çocuklarda sık görülen abdominal acillerden birisidir. Çocukluk çağı invaginasyonlarının büyük çoğunluğu ilekolik düzeyde ve idiopatik iken, ince barsak invaginasyonları daha az olup etyolojide çoğunlukla bir patolojik tetikleyici suçlanmaktadır. Ultrasonografi invaginasyon teşhisinde en sık kullanılan teşhis aracıdır.

Amaç: Cerrahi olarak katılaşmış ince barsak invaginasyonlarının ultrasonografi, redüksiyon ve cerrahi bulgularından yola çıkarak ince bağırsak invaginasyonlarında yardımcı teşhis kriterleri belirlemek ve klinik tecrübelerimize dayanarak ince barsak invaginasyonlarının teşhis ve tedavi algoritmasına katkıda bulunmak.

Yöntemler: Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Kliniğinde Ocak 2008 – Aralık 2020 yılları içinde ince bağırsak invaginasyonları niçiniyle cerrahi olan hastaların kayıtları retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik özellikleri, ultsonografik bulguları, semptomların başlangıcı ve müddeti, tedavi metodu, intraoperatif bulgulari ve patoloji sonuçları kaydedildi.

Bulgular: İnce bağırsak invaginasyonu olan 36 hasta cerrahi olarak tedavi edildi. Bu hastaların ortalama yaşı 59 ± 49,7 ay ve %78’i erkek idi. Ultrasonografi ile saptanan invagininasyon segmentinin yeri 19 (%53) ‘unda paraumbilikal alan ve sol kadran, 15(%42) ‘inde sağ kadran idi. Ultrasonografide invagine segmentin ortalama çapı 3 (1,2-6,5) cm ve ortalama uzunluğu 6,7 (3-15)cm idi. Hastaların 19(%53)’unda etyolojide patolojik lead point tespit edildi. Onüç (%36) hastaya nekroz niçiniylesegmental rezeksiyon ve anastomoz uygulandı.

Sonuçlar: İnce barsak invaginasyonları çoğunlukla paraumblikal ve sol üst kadran lokalizasyonludur. Lakin ileokolik invaginasyonlar üzere sağ alt kadran lokalizasyonlu olabileceği de unutulmamalıdır. Enema redüksiyon, bu hastalarda tedaviden çok ileokolik invaginasyonların dışlanmasında yardımcı bir teşhis metodu olarak kullanılabilir. SBI’nın cerrahi sonucunda, invajine segmentin çapı ve uzunluğu belirleyici olabilir

Anahtar sözler: İnce barsak, sıvı redüksiyon, invaginasyon, mekkel, çocuk.
 
Üst